VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIE-MARATHON
COMMISSIE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS 11 APRIL 2019


Er zijn inmiddels meer dan 200 adviezen gepubliceerd door de commissie van aanbestedingsexperts en sommige bevatten heel interessante en leerzame zaken. Op 11 april 2019 organiseren we daarom in Drakenburg in Baarn een sessie over de belangrijkste uitspraken van de CVAE. De opzet is gelijk aan die van de 'gewone' marathon. We stellen aan het begin van de dag veertig vragen en gedurende de dag geven we aan de hand van de adviezen van de commissie uitleg en de goede antwoorden. De volgende vragen komen in ieder geval aan de orde:

·

Mag een aanbestedende dienst bij de motivering van de gunningsbeslissing volstaan met een samenvatting van de relevante redenen?

·

Twee inschrijvers verwijzen in één van de in te dienen documenten bij de inschrijving naar de DNR 2011, terwijl de aanbestedende dienst de DNR 2005 (met een aanvulling) van toepassing heeft verklaard. Is er sprake van een voorwaardelijke inschrijving?

·

Kunnen architectendiensten als uniek kunstwerk onderhands gegund worden?

·

Mag een geschiktheidseis worden gecombineerd met een selectiecriterium?

·

Mag je een merk voorschrijven bij een aanbesteding van laboratoriumproducten als je daaraan 'of gelijkwaardig' toevoegt?

·

Mag een AD voor een opdracht van vier maanden eisen dat een inschrijver vijf jaar ervaring heeft met het voorwerp van de opdracht?

·

Een inschrijver moet een tarief voor 'junior consultants' invullen, maar hij heeft alleen maar gewone 'consultants' en geen 'junior consultants'. Mag hij dan 'niet van toepassing' invullen?

·

Een aanbestedende dienst heeft in de beoordelings- en gunningsystematiek duurzaamheidscriteria opgenomen die volgens haar “beter tot hun recht komen wanneer een groter volume aanwezig is”. Om deze reden besluit zij een opdracht voor maaiwerkzaamheden in een aantal stadsdelen van een zestal gemeenten samen te voegen tot één opdracht. Mag dat?

·

Als een inschrijver met een zeer gering verschil in kwaliteit en een extreem hogere prijs de aanbesteding wint, kan er dan sprake zijn van strijdigheid met de verplichting om zorg te dragen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde?

·

Een gemeente laat al 40 jaar door X de kermis organiseren. Dat kost ze ca € 12.850 per jaar. Moet de opdracht voor een overeenkomst van vier jaar onderhands aanbesteed worden? De Gids P is van toepassing verklaard.

·

In de aanbestedingsstukken staat dat het plan van aanpak niet meer dan 10 pagina's A4 mag zijn. Er is echter geen regelafstand, lettertype, lettergrootte en marge voorgeschreven. De CVAE oordeelt dat het Programma van Eisen in dat licht bezien onvoldoende transparant is en tot ongelijke behandeling van dezelfde gevallen kan leiden. Ja of nee?

·

Een aanbestedende dienst ontbindt op 18 juni 2017 een langlopende opdracht met een architect die hiervoor een financiële compensatie ontvangt. Moet de nieuwe opdracht voor architectendiensten die op 19 juli 2017 wordt uitgeschreven dan een wezenlijke wijziging ten opzichte van die eerdere opdracht bevatten?

·

Een gemeente heeft als motivering voor het gebruik van het gunningscriterium laagste prijs slechts aangegeven dat alle voor de dienstverlening van belang zijnde eisen zijn vervat in het Programma van Eisen. Is dat volgens de CVAE voldoende?

·

Kan het argument dat de markt onvoldoende onderscheidend is om kwaliteit mee te kunnen laten wegen naar het oordeel van de Commissie een argument zijn om tot de conclusie te komen dat In dat geval een aanbestedende dienst mag kiezen voor het gunningscriterium van de laagste prijs?

·

Is manipulatief inschrijven alleen mogelijk bij de relatieve wegingsformules?


Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl

Terug